+48 666 200 080

CONTACT

CRYSTAL HOUSE S.A
ul. Aleksandra Gieysztora 6/U9
02-999 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000385873, NIP: 5213603044

Kapitał zakładowy wpłacony w całości w wysokości 300.000,00 zł
REGON: 142929065

Send message

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.